เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

พื้นที่ครอบครัว

สัปดาห์สุนทรภู่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รู้จักกับนักกวีเอกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่เชิดชูไปทั่วโลก อีกทั้งให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาของตนเอง และหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมอัดงดงามของไทย