เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีชีวิต

หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก


ห้องต้นน้ำ ชั้นเตรียมอนุบาล


ห้องไอดิน ๑ ชั้นอนุบาล ๑


ห้องต้นกล้า ชั้นอนุบาล ๒


ห้องรากแก้ว ชั้นอนุบาล ๓


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือน ตุลาคม)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือน พฤศจิกายน)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือน พฤศจิกายน)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เดือน ธันวาคม)