เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีชีวิต

หลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก


ห้องต้นน้ำ ชั้นเตรียมอนุบาล


ห้องไอดิน ๑ ชั้นอนุบาล ๑


ห้องต้นกล้า ชั้นอนุบาล ๒


ห้องรากแก้ว ชั้นอนุบาล ๓


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน พฤษภาคม)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน มิถุนายน)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน กรกฎาคม)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน กันยายน)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม)


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


เมนูอาหารนักเรียน ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


เมนูอาหารเดือน มิ.ย. 2567


เมนูอาหารเดือน ก.ค. 2567