เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

อนุบาลช้างเผือก

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก


แนวความคิด

จากมุมมองชีวิตของครูอั๋น (คุณอันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ)ที่ว่าการศึกษาที่ดีทำให้มนุษย์มีอิสรภาพทางความคิดและการกระทำอีกทั้งมีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมเห็นคุณค่าของชีวิตตนและสรรพสิ่งรอบตัวเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ลูกชายได้รับการศึกษาตามแนวทางนี้ ประกอบกับครูเกด(คุณภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญสามี)ผู้นำประเทศไทยเข้าสู่กีฬาเยาวชนนานาชาติ(ICG)คนแรกตามปรัชญาการจัด คือ กีฬาทำให้เด็กรักกัน มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งความรักร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ครูและสังคมจะทำให้เด็กเกิดความมั่นคง อ่อนโยน รู้จักเป็นทั้งผู้ให้ความรักและผู้รับความรักเป็น จะส่งผลให้สังคมเราสงบสุข เพราะความรักจะเป็นสื่อนำคุณงามความดีคืนสู่สังคมและครอบครัวครูเกดเป็นครอบครัวนักการศึกษา คุณแม่ครูเกด รศ.บังอร ภูวภิรมย์ขวัญ หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการเพชรในตมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และอาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฎบ้านสมเด็จ ตั้งปณิธานว่าอยากทำโรงเรียนอนุบาลที่สร้างความรู้คู่กับสร้างชีวิตให้กับวัยแรกเริ่มชีวิตด้วยนั้น

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกจึงก่อตั้งขึ้นจากความรักลูกรักและรักหลาน ตามเป้าหมายคือเป็นโรงเรียนที่ให้เด็กเรียนรู้ฝึกฝนและฝึกฝืนผ่านวิถีชีวิตในโรงเรียนที่มีผู้ใหญ่รายล้อมเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมแห่งคุณงามความดีให้เด็กประพฤติตาม เรียนรู้อย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระทางวิชาการตามวัยเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน เป็นผู้มีคิดเป็นและแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเห็นความงามในสุนทรียศาสตร์ทั้งศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เพราะเด็กจะเป็นผู้สืบทอดความดีงามของผู้ใหญ่ต่อไป


ก่อตั้ง

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นเด็กเล็กถึงอนุบาล ๓ โดยอาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญเป็นครูใหญ่ คุณภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ(ครูเกด) เป็นผู้จัดการ และคุณอันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ(ครูอั๋น) เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้รับการสนับสนุนทุกด้านจากครอบครัวครูเกด ครอบครัวครูอั๋น และฯพณฯท่านสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี


ความงามแบบช้างเผือก

การเรียนรู้แบบช้างเผือกถูกสร้างขึ้นด้วยความเอาใจใส่จากผู้ใหญ่ผู้มีใจรักที่จะจัดการศึกษาให้เด็กไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ

  1. ฯพณฯท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ให้นโยบายการคัดสรรครูที่ดีต้องรักเด็ก อดทน รักในอาชีพ และแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขในแบบธรรมชาติ
  2. ท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ผู้อบรมวิชาความรู้ให้แก่คณะผู้บริหารและครูตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กให้ถึงขีดสูงสุด ทั้งทางศาสตร์และศิลป์
  3. อาจารย์กรองทอง บุญประคอง ผู้เอื้อเฟื้อให้เข้าศึกษาความรู้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและทรัพยากรองค์กรที่โรงเรียนจิตตเมตต์ปฐมวัย
  4. อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้มอบแนวทางการจัดศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  5. นายแพทย์มนัส ปุญโชติ ผู้ให้ความรู้ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพเด็กและแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน

เครือข่าวกัลยามิตร

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกเป็นส่วนหนี่งของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันพัฒนาการศึกษาแนวทางนี้ให้ขยายวงกว้างทั่วถึงเด็ก ทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและดับชั้นประถมถึงมัธยม เช่น การร่วมเขียนหลักสูตร ๔ สถาบัน คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนจิตตเมตต์ปฐมวัย โรงเรียนปลูกปัญญา(นครราชสีมา)และโรงเรียนอนุบาลช้างเผือกโดยมีท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา เป็นประธาน อีกทั้งมีการร่วมมือกันจัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแนวทางหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนกัลญาณมิตรผู้ร่วมเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดการทำงาน เช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี โรงเรียนสยามสามไตร โรงเรียนวรรณสว่างจิต โรงเรียนยุวพัตร(นครสรรค์) และ โรงเรียนปรมินทร์(อุดรธานี)


คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ผู้บริหาร


คณะผู้บริหาร


ห้องต้นน้ำ (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล)


ห้องไอดิน (ระดับชั้นอนุบาล ๑)


ห้องต้นกล้า (ระดับชั้นอนุบาล ๒)


ห้องรากแก้ว (ระดับชั้นอนุบาล ๓)


คุณครูพิเศษ


คุณครูประจำห้องสวัสดี


โภชนาการ / แม่บ้าน อาคารสถานที่