เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

Family Trip ครั้งที่ 7 ช้างเผือกไปสุพรรณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

Family Trip ครั้งที่ 7 ช้างเผือกไปสุพรรณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

โครงการสานรัก บ้าน โรงเรียน
Family Trip ครั้งที่ 7
ช้างเผือกไปสุขรรณ หมู่บ้านอนุริกษ์ดวายไขย
อ.ศรีประอินต์ อ.สุขรรณบูรี
วันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
"ช่างเผือก"
ภูมิใจรากเหง้าของไขย รากเหงาของเรา