เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

Family Trip ครั้งที่ 6 ตอน ช้างเผือกรักษ์โลก

Family Trip ครั้งที่ 6 ตอน ช้างเผือกรักษ์โลก

เบิกบานบุรี

การจับมือเดินทางสู่การปลุกจิตสำนึกการสร้างบ้านเย็น
โรงเรียนเย็น โลกเย็น ของครอบครัวช้างเผือก ได้เดินทางมาถึง
จุดสำคัญที่จะกระตุกต่อมคิดแบบรวมพลังไตร่ตรองอย่างมีสติ
เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีการศึกษาที่พวกเรา
ทุกคนเพียรพยายามสร้างแบบฝึกหัดแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
รวมทั้งฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจาก
ความก้าวร้าวรุนแรง ภัยจากโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆ ภัยจากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ภัยจากการบริโภควัตถุนิยม จนส่งผล
ให้เกิดมหันตภัยโลกร้อน ทั้งหมดนี้พอจะหาต้นตอกัน
ได้ใช่ไหมว่าใครคือผู้ก่อ
มนุษย์ตัวน้อยอย่างพวกเราสินะ ฤทธิ์เยอะจริงๆ สร้างได้
ทุกสิ่งและทำลายได้ทุกอย่างเช่นกัน สมัยรุ่นปู่ย่าตายายเราท่าน
อุตส่าห์ยื่นมือประคับประคองโลกใบสวยที่อุดมสมบูรณ์ให้เรา
รุ่นพ่อแม่ แต่นี่เรากำลังส่งมอบโลกที่ลุกเป็นไฟส่งต่อให้ลูก
ให้หลาน ผลาญทรัพยากรในอนาคตของพวกเขาอีกกีชั่วคนกัน
หนา เราสำนึก และอยากสัมผัสโลกในมุมปู่ย่าตายายของเรา
เพื่อการเริ่มต้นพลิกผืนโลกให้กลับมาสวยงาม ครอบครัวเราจึง
มุ่งหน้าสู่ เบิกบานบุรี