เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่๗  กิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอย

ช้างเผือกเข้าค่ายพักแรมครั้งที่๗ กิจกรรมที่เด็ก ๆ รอคอย

กิจกรรมที่เด็กๆทุกคนรอคอย ได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อน ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี ความกล้าหาญ และอดทน ไปด้วยกัน

กินอยู่ใช้ชีวิตช่วยกันคิดสร้างสรรค์.  อดทน และแบ่งปัน.  สานสัมพันธ์เลือดช้างเผือก.  บรรจงค่อยร้อยเรียงรัก.  ผูกสมัครสโมสร.  ช่วยเหลือ อบอุ่น และปรองดอง.  ตามครรลองของพวกเรา "ช้างเผือก" เอย.