เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อ "EF Executive Function"

กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อ "EF Executive Function"

วิทยากรโดย อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และ อาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลีลา โรงแรม G Hotel Resort & Mall อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมอบรมคณะครูจากโรงเรียนในอำเภอหัวหิน จ.ประจวนคีรีขันธ์ หัวข้อ "EF Executive Function" วิทยากรโดย อาจารย์ภูวฤทธิ์  ภูวภิรมย์ขวัญ และ อาจารย์อันธิกา  ภูวภิรมย์ขวัญ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลีลา  โรงแรม G Hotel Resort & Mall อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์