เรียนรู้รอบด้านอย่างมีวัฒนธรรม

ลูกค้าสัมพันธ์ : 081-311-2580

วิถีวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภูวฤทธิ์และอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในนามสมาคมออร์ฟชูแว็คไทย หนึ่งใน Thailand EF Partnership"

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ภูวฤทธิ์และอาจารย์อันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในนามสมาคมออร์ฟชูแว็คไทย หนึ่งใน Thailand EF Partnership"

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาสมองส่วนหน้าเด็กปฐมวัย ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต๑ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต๓ รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ รูปภาพและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก ห้ามลอกเลียนแบบหรือนำไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกจากจะได้รับอนุญาตเท่านั้น